1-AMAÇ
Uzun Metrajlı Film Senaryosu Yarışması” ile medeniyetimizin en önemli kurumlarından olan “Ahilik” ve kurucusu “Ahi Evran”ın tanıtılması, Ahilik kültürünün yaşatılması, günümüz şartlarına göre yeniden anlamlandırılması, gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, kültürel ve ahlaki değerler manzumesini barındıran bu düşünce sistematiğinin sinematografik eserlerle özellikle gençlerin öğrenip özümsenmesi hedeflenmektedir.
Yarışmanın organizasyonu “Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu” tarafından Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezine verilmiştir. Bu meyanda, Şartnamede Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, “Merkez” olarak anılacaktır.

2-BAŞVURUDA BULUNACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
2.1. Senaryo Değerlendirme Kurulunda (jüri) görev alan üyeler ve bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ve yakınları yarışmaya katılamazlar.
2.2. Yarışma uluslararası nitelikli olup, Türkiye veya Türkiye dışında yaşayan herkes yarışmaya katılabilir. Yarışma dili Türkçedir.

3-YARIŞMAYA KATILACAK SENARYOLARIN NİTELİKLERİ
3.1. Senaryonun konusu “Ahi Evran ve Ahilik” düşüncesine ilişkin değerleri kapsamalıdır. Başvuru sahipleri, ana temaya sadık kalmak şartıyla konuyu serbestçe şekillendirebilir.
3.2. Yarışmaya gönderilecek eserler mutlaka Amerikan (Hollywood) senaryo formatına uygun yazılmalıdır. Özet, sinopsis veya film öyküsü olarak gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Senaryo ile birlikte sinopsis ve tretman gönderilecektir.
3.3. Senaryolar özgün olmalı, herhangi bir yerli veya yabancı yapıttan esinlenme, aktarma ya da uyarlama olmamalıdır. Yarışmaya gönderilen eserin telif haklarının onaylatılmış olması tavsiye edilir.
3.4. Senaryolar uzun metrajlı bir film uzunluğunda (doksan dakikadan on- on beş dakika uzun veya kısa) tasarlanmalıdır. Bu çerçevede metin, 60-120 sayfa arasında olmalıdır.
3.5. Senaryolar, bilgisayar ile yazılmalıdır. Eserin ‘Courier’ yazım fontu ile 11 punto olması uygundur. Belirtilen formatlara uymayan, el yazısıyla yazılıp gönderilen, rumuz ve kimlik bilgilerinde eksiklikler olan, ismi olmayan senaryolar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.6. Daha önce filme çekilmiş, yayınlanmış senaryolar yarışmaya katılamaz, böyle başvurular değerlendirmeye alınmaz.
3.7. Her bir başvuru sahibi yarışmaya sadece bir eser ile katılabilir.
3.8. Yarışmaya gönderilecek metnin dili “Türkçe” olmalıdır.
3.9. Yazar, başvuruda bulunduğu senaryonun kendisine ait olduğunu başvuru formunu gönderdiği andan itibaren beyan etmiş sayılır.
3.10. Yarışma şartnamesine uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.11. Başvuru sahipleri, yarışma şartlarını kabul etmiş sayılır.

 

4-YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın Duyurulması          :  23.10.2013 Çarşamba
Eserlerin teslimi                                   :  28.04.2014 Pazartesi günü sona erecektir.
Ön değerlendirme sonuçları     :  30.06.2014 Pazartesi günü açıklanacaktır.
Yarışma sonuçları                     :  26.08.2014 Salı günü açıklanacaktır.
Ödül töreni                               :  27.09.2014 Cumartesi günü yapılacaktır.

5-SENARYOLARIN TESLİM EDİLMESİ
5.1. Eserler 12 (on iki) nüsha halinde ve 1 adet kompakt disk (CD) ortamında gönderilip, teslim edilmelidir.
5.2. Eserin ilk sayfasında eserin ismi ve eser sahibinin rumuzu yer almalıdır. Yarışmaya gönderilen metinlerin üzerine başvuru sahibinin kimlik bilgileri, imza vb. işaret ve ibare konulmamalıdır.
5.3. Yarışmacılar, eserle birlikte, başvuru sahibinin rumuzunu taşıyan kapalı bir zarfın içinde bir adet vesikalık fotoğrafla birlikte senaryonun adını, kendi adını, soyadını, imzalı kısa özgeçmişini, posta ve e-posta adresini, telefon numaralarını, yarışma şartlarını aynen kabul ettiğini belirten imzalı belgeyi ve bu bilgileri içeren bir DVD veya CD’yi de Merkeze teslim edeceklerdir. Kimlik zarfını teslim eden her yarışmacı yarışma şartnamesini okumuş ve kabul etmiş sayılır.
5.4. Senaryo A4 kâğıdın tek yüzüne 1,5 satır aralığında, 11 punto ve Courier fontu ile yazılmış olmalıdır.
5.5. Yarışmaya birden fazla kişiden oluşan grup tarafından hazırlanan senaryolar da katılabilir. Bu durumda,  yarışmaya katılmak için grup üyelerinin yazılı izni alınmalıdır. Ödül, müracaatı yapan kişiye verilir. Ödülün paylaşımından doğacak sorunlardan Merkez sorumlu değildir.
5.6. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen son katılım tarihinden sonra ilgili adrese ulaşacak eserler değerlendirme dışı bırakılır. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Merkez sorumlu değildir. Ancak, yarışmaya gönderilen belgelerde herhangi bir eksik veya yanlış bulunması halinde yarışmacıya yanlışı düzeltebilmesi için Merkezin resmi internet sitesinden uyarı yapılır ve 10 gün ek süre verilir.
5.7. Üzerinde rumuz bulunan kapalı kimlik zarfı, açılmayacak biçimde mühürlenerek dereceye giren eserler açıklanıncaya kadar saklanmak üzere teslim alınacaktır.
5.8. Eserler Merkezimize elden teslim edilebileceği gibi aşağıdaki adrese kargo yoluyla da gönderilebilir.
6-BAŞVURULARIN İADE EDİLMESİ
6.1. Yarışmaya gönderilen senaryolar resen iade edilmeyecektir.
6.2. Talep edilmesi halinde, başvuru sahibi tarafından 27.09.2014 Cumartesi tarihine kadar teslim alınabilir. Bu tarihten sonra alınmayan senaryoların sorumluluğu Merkeze ait değildir.

7-YARIŞMAYA GİREN ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

7.1. Yarışmaya katılan eser sayısı fazla olduğu takdirde Ahi Evran Üniversitesi öğretim elemanlarından bir ön değerlendirme kurulu oluşturulur.
7.2. Ön değerlendirme Kurulu, eserleri ön elemeden geçirerek, yarışmaya katılmaya değer bulduğu eserlerden on beş adedi Eser Değerlendirme Kuruluna sunar.  
7.3. Son değerlendirme, Eser Değerlendirme Kurulu üyelerinin tamamı tarafından yapılır.
7.4. Eser Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından verilen puanların ortalaması senaryonun başarı sırasını belirler.
7.5. Değerlendirme sonucu eşitlik söz konusu olduğunda değerlendirme kurulu başkanının vereceği karar belirleyici olacaktır.
7.6. Ön değerlendirme ve Eser Değerlendirme kurullarının verdiği kararlar kesindir.

8. DEĞERLENDİRME KURULU

8.1. Yarışmaya katılan eser sayısı çok fazla olduğu taktirde, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanlarından oluşan bir Ön Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye kalan eserler belirlenecektir.

8.2. Değerlendirme kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

1. Osman SINAV (Başkan)        : Yapımcı- Yönetmen
Üyeler(Alfabetik sıraya göre)
2.  Ahmet YENİLMEZ                : Yapımcı-Yazar- Oyuncu
3. Aytekin YALÇIN                   : TC Güm. ve Tic. Bak. Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Müşaviri
4. Cem ERKUL                            : Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürü
5. Emine IŞINSU- ÖKSÜZ          : Yazar
6. İhsan KÂBİL                            : Gazeteci – Sinema Eleştirmeni
7. Öğr. Gör. Kâzım CEYLAN      : AEÜ Ahilik Kültürünü Araş.Uy. Mrkz. Md.
8. Mehmet Nuri PARMAKSIZ   : İLESAM Başkanı
9. Prof. Dr. Nurullah ÇETİN      : AÜ DTCF Öğr. Üyesi
10. Doç. Dr. Rıdvan ŞENTÜRK  : İTÜ. İletişim Fak. Öğretim Üyesi
11. Taha FEYİZLİ                       : TRT -TV Yapımcısı- Yönetmen

          9. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER
9.1. Ön değerlendirme sonucu değerlendirmeye kalan eserler aynı gün Ahi Evran Üniversitesinin ve Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezinin resmi internet sitelerinden (http:www.akam.ahievran.edu.tr) yayınlanacaktır.
9.2. Yarışmada dereceye giren eserler Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu tarafından şöyle ödüllendirilecektir:
Birinciye            : 30.000. (Otuz bin Türk Lirası)
İkinciye             : 20.000. (Yirmi bin Türk Lirası)
Üçüncüye           : 10.000. (On bin Türk Lirası)
1. Mansiyon       : 5.000. (Beş bin Türk Lirası)
2. Mansiyon       : 5.000. (Beş bin Türk Lirası)

9.3. Yarışmada dereceye giren eser sahiplerine ödülleri Ahilik Kutlamaları Programı çerçevesinde törenle verilecektir.

 

10. TELİF HAKLARI
10.1. Yarışmaya katılan eserlerin telif hakları yazarlarına, ancak İlk beş dereceye giren eserlerin telif hakları kutlama komitesine aittir.
10.2. Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu veya Merkez yarışmaya katılan eserlerin bir kısmını veya tamamını herhangi bir etkinlikte kullanma ve/veya film yapma ya da yaptırma hakkına otomatik olarak sahiptir. Merkezimiz bu kullanımdan dolayı yazara herhangi bir ücret ödemeyebilir.
10.3.  Yarışmaya katılan eserlerin bir kısmının veya tamamının kullanılması halinde eserin ve sahibinin adı, Merkezimiz tarafından düzenlenen Ahi Evran ve Ahilik Kültürü Senaryo Yarışmasına katılan eser olarak belirtilecektir.

11. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMLAR
Ahilik Konulu Senaryo Yarışmasının organizasyonu Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu tarafından Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezine verilmiştir. Yarışmaya T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü, T.C. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve T.C. Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü, İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) ve Şekerbank destek vermektedir.

12. YARIŞMA SEKRETERYASI

 

Adı SOYADI                    :  Mahmut SEYFELİ    
Tel                                 :  0505 319 27 95
e- posta                         : Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Adı SOYADI                    : Sabit COŞGUN         
Tel                                 : 0 386 211 48 82      
e- posta                         : Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES: 
Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi
(Hacıbey Konağı)  40200 KIRŞEHİR
Tel                                 : 0 386 211 48 82      
e- posta                         : Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Eserlerin teslimi sırasında yazarın adı, açık adresi, özgeçmişi, fotoğrafı ve taahhütname bir zarfa konacak, üzerine rumuz yazılarak yazar tarafından kapatılacaktır. Bu zarf yarışma sonuçlanıncaya kadar açılmayacaktır.