İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

A.    KURUM HAKKINDA BİLGİLER

 

Prof. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK

Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Adres

:Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi

   

 Hacıbey Konağı, Basın Anıtı Meydanı, 
 40100 KIRŞEHİR

Telefon

:0.386.211.4882 – 211 4880

 

 

E-posta

Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
http//akam.ahievran.edu.tr

 

Tarihçe

Gazi üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Kırşehir Eğitim Fakültesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) nun 22/ 02/ 2000 tarihli 11. oturum ve 2000.11.500 numaralı kararları doğrultusunda kurulmuştur. Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi 2003 yılı Ekim ayında Gazi Üniversitesi Rektörü Rıza Ayhan tarafından hizmete açılmıştır. Birim 2006 yılından itibaren Ahi Evran Üniversitesine bağlı olarak hizmet vermektedir.

Birimimizde 1 Profesör Doktor, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Şef ve 1 Temizlik Elemanı görev yapmaktadır.

FİZİK DURUM

Merkezimizin faaliyet göstermekte olduğu Hacıbey konağı Milli Mücadele döneminde önemli hizmetleri olan Vergi Dairesi Veznedarlığı ve Özel İdare Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Mehmet Sıtkı Doğu’ya aittir. 1919 yılında yapılan bina, sahibinin Hacıbey diye anılmasından dolayı Hacıbey Konağı diye ün kazanmıştır. Konak, Kayseri Koruma Kurulu’nun 20.09.1991 gün ve 1105 sayılı kararıyla korunması gerekli sivil mimari örneği olarak tescil edilmiştir. Konak, 12.03.2012 tarihinde Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 3121-117349 sayılı kararıyla Ahi Evran Üniversitesi “Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi” ne tahsis edilmiştir. 3 Mayıs 2013 tarihinde yapılan resmi açılışla, Ahilik araştırmalarının merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kapalı alan 3.086, açık alan 3.123 olarak belirlenmiş. İnşasında taş ve tuğla, duvarlar beton harçla sıvanmıştır. Ahşap direkler sütun görünümünde olup, yivlidir. Saçaklar dantela bezemelidir. Dış cephede taş kabartma ve kemer süslemeleri mevcuttur.

 

Bilgi ve Teknolojik Yapı

Merkezimiz fiber ağ üzerinden Merkez Yerleşkede yer alan ana terminale bağlıdır. Birimimiz internet hizmeti ULAKNET üzerinden 400 MB/s hız ile sağlanmaktadır.

Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler

Misyon: Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik Kültürünün Türk kültür ve medeniyet tarihi içindeki yerini bilimsel objektiflik içinde ortaya koymaktır.

Vizyon: Ahilik teşkilatının kurulup gelişmesini sağlayan İslami, tasavvufi, tarihi, sosyal ve siyasi sebepleri inceleyerek Ahilik Kültürünün kültür tarihimiz içindeki yerini ve günümüzdeki etkilerini belirlemek, bu bilgiler ışığında Ahilik kültürünün günümüz Türk toplumuna ve insanlık âlemine katkılarının neler olabileceğini araştırmaktır.

Güncellenmiş misyon ve vizyon bilgileri Üniversitemiz Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi sayfasında kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Değerler:

·         Adil

·         Paylaşımcı

·         Demokratik

·         Etik Değerlere Sahip

·         Sürekli Gelişmeyi Destekleyen

·         Çalışanların Memnuniyetini sağlayan ve mensubu olmaktan gurur duyan

·         Çevreye Saygılı ve Sosyal Sorumluluğun bilincinde olan

Amaç ve Hedefler

1.      Araştırma ve Uygulama Merkezimizi geliştirmek, güçlendirmek, bu doğrultuda yapılacak araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini en üst seviyelere taşıyabilmek ve tüm imkânlarımızın ulusal ve uluslararası kullanıma açılmasını sağlamak.

2.      Ulusal ve Uluslararası çalışmalarda uygun ortam oluşturma ve sunma amacına yönelik olarak panel, sempozyum ve konferanslar düzenlemek; düzenlenmiş başka bilimsel etkinliklerde paydaş olarak yer almak.

3.      Kalkınma planımızın öngördüğü bilimsel alanlarda gelecekte karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak

4.      Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir işleyişin uygulama aşamasına geçmesi için zorunlu sistem ve standartları belirlemek,

5.      Ahilik araştırmaları konusunda karşılaşılan güçlüklerde danışmanlık yapmak, işlem zinciri, kaynakların belirlenmesine ve kontrolüne, hatalarının giderilmesine, araştırmaların programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak

6.      Ulusal ve Uluslararası anlamda bilgi alışverişinde bulunmak, projelerin gerçekleşmesi için finansal kaynakların teminine çalışmak

7.      Merkezin ihtiyacı olan personelin yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yurt dışından bu amaçlarla geleceklere imkân hazırlamak, öneriler geliştirmek.

8.      Akreditasyon için merkezimizde fiziki şartların düzeltilmesi, gerekli başvuruların yapılması ve personel eksikliklerin giderilmesi gereklidir.

 

B. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

A.1.1 Misyon, Vizyon, Stratejik Amaç ve  Hedefler :

 Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri, Merkezimizin yöneticileri tarafından belirlenmiştir. Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılma durumunu değerlendirmek üzere, Kalite Komisyonu oluşturulmuştur. Misyon ve vizyon ifadeleri kurum çalışanlarınca bilinir ve paylaşılır.

Merkezimiz kalite kontrol çalışmalarını bilimsel etik kuralları çerçevesinde, etkili ve verimli bir biçimde, çağdaş gelişmeler doğrultusunda, ilgili usul, esas, şartname ve standartlara uygun olarak yürütmek ve başarıyla sonuçlandırmak Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKAM)’nin temel ilkesidir.

Hizmette tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik ve dürüstlük ilkelerine bağlı kalmak kaydı ile eğitimli uzman personeliyle ve bilimsel geçerliliği olan metotlarla kısa sürede, doğru ve güvenilir sonuçların elde edilmesi yönetim sisteminin temel amacıdır. AKAM üst yönetimi, vereceği hizmet konusunda ulusal alanda öncü, uluslararası alanda işbirliği ve bütünleşme ilkesine göre hareket edecek, Ahiliğin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması ve ilkelerinin benimsenmesine, bu konuda çalışma yapan bilim adamlarının desteklenmesine özen gösterecektir.

A.1.2.Kalite Güvencesi: Merkezimizde iç kalite güvence sistemi oluşturulmuş, kalite güvence politikası vardır ve politika kurum çalışanlarınca bilinir ve paylaşılır.

Merkez çalışmalarında görev alan bütün personelin Kalite Yönetim Sistemine ait dokümantasyonu öğrenmeleri, politika ve prosedürleri kendi görev alanlarında uygulamaları sağlanacak ve güncel eğitim ve geliştirme çalışma politikaları ile görevli personelin yönetim sistemini uygulamalarında daha etkin olması sağlanacaktır. İşbirliğine önem vermek suretiyle hizmette memnuniyete yönelik olarak yönetim sisteminin etkinliği bilimsel gelişmeler doğrultusunda sürekli iyileştirilecek ve artırılacaktır. Temel hedefimiz, hizmette kaliteyi ve kalitede istikrarı sağlamaktır.

A.1.3.Kurumsal Performans Yönetimi: Kurumumuzda performans göstergeleri ve performans yönetimi mekanizmaları tanımlanmıştır. Kurumumuzun stratejik amaçları doğrultusunda sürekli iyileştirme yapılmaktadır. Bilişim sistemleriyle desteklenerek performans yönetimimin doğru ve güvenilir olması sağlanmaktadır. Yıllar içinde nasıl değiştiği takip edilmektedir, bu izlemelerin sonuçları yazılıdır ve gerektiği şekilde kanıtlar mevcuttur.

A.2.1.4.Kalite Komisyonu: Kurumumuzda kalite güvence süreçlerini yürütmek üzere oluşturulmuş bir kalite komisyonu bulunmaktadır. Kalite komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları ve organizasyon yapısı tanımlanmıştır. Komisyon gerçekleştirilen etkinliklerin sonuçlarını değerlendirir.

A.2.2.İç Kalite güvence mekanizmaları: Kurumumuzun takvim yılı temelinde hangi işlem, süreç ve mekanizmaların devreye gireceği planlanmış, akış şemaları belirlenmiştir.

A.2.3. Liderlik ve kalite güvence kültürü: Rektörün ve süreç liderlerinin kalite güvencesi bilinci, sahipliği ve kurum iç kalite güvence sisteminin oluşturulması liderlik etmesi gelişmiş düzeydedir. Birimimizde yönetim ve çalışanlar arasında etkin bir iletişim ağı oluşturulmuştur.

A.3.1.İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim – öğretim, araştırma – geliştirme, yönetim ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımı:  Kurumun iç kalite güvence sistemine paydaş katılımını sağlayacak mekanizmalar bulunmaktadır. Yıllık paydaş ilişkileri tablosu düzenlenmekte, katılım mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

A.4.1.Uluslararasılaşma politikası: Kurumunuzun misyon ve hedefleriyle uyumlu, ilan edilmiş bir uluşlararasılaşma politikası bulunmaktadır.

A.4.2.Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı: Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizyonel yapısı kurumsallaşmıştır.

A.4.2.Uluslararasılaşma kaynakları: Kurumumuzun uluslararasılaşma faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeterli kaynağı bulunmamaktadır.

A.4.2.Uluslararasılaşma performansı: Kurumda uluslararasılaşma faaliyeti bulunmamaktadır.

B. EĞİTİM – ÖĞRETİM

Merkezimizde örgün öğretim yapılmamaktadır.

1. 1. Programların Tasarımı ve Onayı: Merkezimiz, ilimizde bulunan kamu-özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkin işbirliği içerisindedir

2. Programın ders dağılım dengesi: Kurumumuzda Üniversitemiz bünyesinde bulunan akademik birimlerde okutulmakta olan “Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı” dersi için Ahilik kültürüne yatkın öğretim elemanı görevlendirilmesi yapılmaktadır ve programlarda ders dağılım dengesi izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

1.      1. Öğrencinin kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi:

              Araştırma ve Uygulama Merkezimiz örgün öğretim yapmadığı için öğrenci kabul etmemektedir. Ancak sadece Ahilik Kültürü ile ilgili ön lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyde araştırma yapmak isteyen araştırmacıların başvurularında danışmanlık, rehberlik, kütüphaneden yararlanma ve doküman temini hususlarında hizmet verilmektedir. Bu verilen hizmetlere yönelik herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 

B.3.2.Ölçme ve Değerlendirme:

 

·         Ahilik Araştırma Merkezimizde örgün öğretime yönelik bir çalışma yapılmamaktadır.

·         Kurumumuzun öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirmeye ilişkin ilke, kural ve planlamalar bulunmamaktadır.

·         Bu nedenle derslerin iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKPS) yoktur.

·         Öğrencilerin programla ilgili değerlendirme anketi yapılmamaktadır.

·         Öğretim Elemanlarının Öğrencilere yönelik danışmanlık hizmeti yoktur.

·         Öğrenciler için burs sistemi mevcut değildir.

·         Başarı ölçü ve değerlendirme sistemi mevcut değildir.

 

B.4.1)  Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri:

Kurumumuzun akademik kadrosu (Yönetim Kurulu) Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 3 yıllık süre ile görevlendirilmektedir. Personel faaliyet alanına olan ilgileri ve yeterlilikleri değerlendirilerek 3 yıllığına atanmaktadır.

 

B.5.1) Öğrenme ortamı ve kaynakları:

           Kurumumuz kütüphanesinden ahilik konusunda araştırma yapan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile sivil halk yararlanmaktadır. Ancak Kurum araştırma faaliyetleri için yeterli fiziki altyapıya sahip değildir. Ancak bu fiziki alt yapıyı değiştirme ve geliştirme imkânı yoktur. Bina Kültür Bakanlığınca tescil edilmiş bir sit alanı konumundadır.

 

              Kurum bilimsel faaliyetlerini yürütmek üzere tahsis edilmiş herhangi bir mali kaynağa sahip değildir. Ahilik konusunda araştırma yapan ve bilgi almak isteyen herkes için okuma salonumuz ve kütüphanemiz, fotokopi makinamız mesai saatleri dahilinde ücretsiz hizmet vermektedir.

              Faaliyetlerle ilgili finansal kaynağımız doğrudan sağlanmamaktadır. Herhangi bir faaliyet söz konusu olduğunda paydaş ve sponsor kurumlar ile Üniversitemiz tarafından ortaklaşa hazırlanan plan dahilinde ihtiyaçlar belirlenmekte ve bunları karşılamaya yönelik mali, idari ve ayni destek tarafımızca sağlanmaktadır.

 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

 

            Birimimiz Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK ve Müdür Yardımcımız Dr. Öğretim Üyesi İsa KANİK tarafından yurtiçinde Ahiliği tanıtmak üzere sempozyumlara katılmaktalar,  konferanslar verilmekte; AA Ajansı ve yerel gazetelerle röportaj yapmaktalar.

 

C.1.1 Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi

 

· Kurumun araştırma politikası, stratejisi ve hedefleri bulunmaktadır.

· Kurumun araştırma hedefleri tanımlanmış, bu hedefler düzenli olarak gözden

  geçirilmektedir.  

· Merkezimiz yerel, bölgesel, ulusal kalkınma hedefleri ile kendi araştırma stratejisi

  arasında bir bağ kurmaktadır.

·  Yapılan araştırmaların sosyo ekonomik, kültürel dokuya katkısı basın-yayın yoluyla teşvik edilmektedir. Buna bağlı olarak tv programları, dergi ve gazete haberleri, kitap ve broşürler hazırlanmaktadır. Bilimsel faaliyetler tümü halka açık olarak sunulmaktadır.

 

              C.2.1)Kurumun Araştırma Kaynakları

 

            Kurumun mali kaynağı yoktur. Yapılan faaliyetler ve bilimsel çalışmalar öncesi Rektörlüğümüzden ve dış paydaşlardan katkı sağlanmaktadır. Sağlanan maddi kaynaklar Rektörlüğümüzün harcama yetkisi birimleri kanalıyla en etkin biçimde kullanılmaktadır. Kurumumuz iç ve dış paydaşlardan etkin bir biçimde yararlanmaktadır.

 

 

D. TOPLUMSAL KATKI

 

D.1.1)Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi

 

           Kurumumuzun toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi bulunmaktadır.

           Merkezimiz Türkiye’de Ahilik Kültürünü araştıran ve bu konuda bilimsel yayınlan yapan tek kurumdur. Bu nedenle gerek üniversitemizden gerek üniversite dışından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve akademisyenler birimizin kütüphane hizmetinden yararlanmaktadırlar.

       Birimimiz 23 Eylül 2020 tarihi itibariyle; Kırşehir Esnafını Ahiliğin ilkeleri doğrultusunda eğitmek üzere, hazırladığımız proje Rektörlük Makamına arz edilmiş; Rektörlük projeyi Ticaret Bakanlığı Esnaf Genel Müdürlüğüne sunmuş, proje kabul edilmiş ve Proje bedeli gönderilmiştir. 2020 – 2021 öğretim yılı Bahar yarıyılında; Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret Odası ve Esnaf odaları ile toplantı yapılarak; esnaf eğitimine; bu alanda uzman 7 akademisyen 7 hafta ders verecek, derse devam eden ve sonunda yapılan sınavda başarılı olan esnafa da “Ahilik Belgesi” verilecektir. Esnafımız böylece; Ahiliğin başkenti Kırşehir’de Ahiliğin eğitimini alacak ve hak ettiği belgeyi gururla iş yerine asacaktır.

 

 

D.2.1)Toplumsal Katkı Kaynakları

 

         Kurumumuzun toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeterli kaynağı    bulunmamaktadır.

          Kurumun mali kaynağı yoktur. Yapılan faaliyetler ve bilimsel çalışmalar öncesi   Rektörlüğümüzden ve dış paydaşlardan katkı sağlanmaktadır. Sağlanan maddi kaynaklar Rektörlüğümüzün harcama yetkisi birimleri kanalıyla en etkin biçimde kullanılmaktadır. Kurumumuz iç ve dış paydaşlardan etkin bir biçimde yararlanmaktadır.

 

 

 

D.3.1)Toplumsal Katkı Performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi

 

          Kurumumuzun toplumsal katkı performansı izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.

          Merkezimiz yürüttüğü faaliyetleri aylık olarak takip etmektedir.

 

 

E. YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

 

E.1.Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

             Merkezimiz, temel yönetim yaklaşımı olarak insan odaklı olmayı benimsemiştir.

             Merkezimiz, görev ve sorumlulukların tanımlı olduğu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen hiyerarşik bir organizasyon yapısına bağlı olarak kurulmuş olup, çalışanların karar alma süreçlerine aktif olarak katıldığı katılımcı bir yönetim modelini benimsemiştir. Akademik ve idari personelden oluşturulmuş komisyon ve kurullar yoluyla katılımcı bir yaklaşımla gerçekleşmiştir.. Yönetim kadrosu gerekli yapıcı liderliği üstlenmekte, idari kadrolar gerekli yetkinliğe sahiptir olmaktadır.

             Kurumun, eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerinin yönetimi dâhil olmak üzere yönetim ve idari yapısı tanımlanmıştır. Kurumda, Üniversite Akademik Teşkilat Yönetmeliği dışında farklı bir idari yapılanma planı (Ahilik Araştırma Merkezi Yönetmeliği) bulunmaktadır.

             İdari ve destek birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere tanımlı süreçler kullanılmaktadır. (Görev tanımları, iş akış süreçleri)

 

E.1.2) Süreç Yönetimi

              Kurumumuzun tüm etkinliklere ait süreçleri ve alt süreçler tanımlıdır. Süreç yönetiminin başarılı olduğunun kanıtları vardır.

 

 E.2.1) İnsan Kaynakların Yönetimi

              Kurumuzun çalışan memnuniyetini/şikâyetini/önerilerini belirlemek ve izlemek amacıyla yöntem ve mekanizmalar geliştirilmiş olup, bunların sonuçları değerlendirilmektedir.

 

E.2.2) Finansal Kaynakların Yönetimi

              Kurumun mali kaynağı yoktur. Kurumumuzda finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler bulunmamaktadır.

 

E.3.1) Bilgi Yönetim Sistemi

            Merkezimiz analiz ve raporlama yapmak üzere Personel Bilgi Sistemini kullanmaktadır. Bilgi Yönetim Sistemi çerçevesinde, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından web sayfasını kullanmaktayız.

 

E.3.2) Bilgi güvenliği ve güvenirliliği

               Kurumumuzda bilgi güvenliği ve güvenirliliğinin sağlanmasına ilişkin bütünleşik uygulamalar bulunmaktadır.

 

E.5.1) Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verilebilirlik

         Kurumun kamuoyu bilgilendirme ve hesap verilebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir. Ayrıca birimimiz web sayfasında gerekli duyurular ve haberler yapılmaktadır.

              Kurum, yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp değerlendirebilen ve hesap verebilirliklerini sağlayan yaklaşımlara sahiptir.

                      

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

 

Güçlü Yönler

 

·         Merkezimiz Türkiye’de Ahilik Kültürünü araştıran ve bu konuda bilimsel yayın yapan tek kurumdur.

·         Misyon, vizyon, değerler ve temel politikalar çalışanlar ve yöneticilerin katılımıyla belirlenmiştir.

·         Yönetim, kalite süreçlerini gerçekleştirme konusunda güçlü bir kararlılığa sahiptir.

·         Bölgedeki paydaşlarla ve yerel yönetimlerle iletişim kurma, işbirliği geliştirme, uyumlu çalışma ve uygulama gibi konularda kararlılık ve yeterliliği bulunmaktadır.

·         Kurum içi diyaloga önem verilerek güçlendirilmeye çalışılmaktadır.

·      Rektörlüğümüz kanalıyla yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve ilgili bakanlıklar gibi kurumlar kurumsal gelişimi ve merkezimizin düzenlediği faaliyetlere sürekli ve düzenli katkı sağlamaktadırlar. Bunlarla ilgili gerekli dokümanlar üniversitemiz web sitesinde ve yerel basında yer almaktadır.      

İyileştirmeye Açık Yönler

 

·                    Sosyal faaliyetler yeterli değildir.

·                    Teknik personel yoktur, teknik konularda üniversitemizin ilgili birimlerinden destek alınmaktadır.

·             İdari personel ve yardımcı hizmetler konusunda eleman yeterli değildir.  İdari personel mevcut bulunmakla beraber izinli ve raporlu olduğu zamanlarda görevini yürütecek personel sıkıntısı çekilmektedir.

 

·          Merkezimizin fiziki olanakları yeterli değildir. Kütüphane ve okuma salonu mevcut değildir.  Merkezimizde konferans ve bilimsel toplantı yapılacak mekân bulunmamaktadır.

·              Daha önce kurumsal dış değerlendirme yapılmamıştır. Bu nedenle kurumsal dış değerlendirme sonucu elde edilen verilere göre iyileştirme ve geliştirme çalışmaları sürdürülecektir.

·                   Kurumumuzun mali kaynağı yoktur.

       Kurumun güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin Kalite Güvencesi,  Eğitim – Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Kaktı ve Yönetim Sistemi başlıkları altında özet olarak  sunulmuştur. Kurum daha önce bir dış değerlendirme sürecinden geçmediğinden dolayı ve kuruma sunulmuş bir Kurumsal Geri Bildirim Raporu yoktur. Bu nedenle iyileşmeye açık yönlerin giderilmesi için alınan önlemler, gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda sağlanan iyileştirmelerin neler olduğu daha sonraki süreçlerde belirlenecektir.

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2021-03-09 13:00:40
Guncelleme Tarihi: 2021-04-13 06:25:21